پوشرنگ روغنی نیمه براق

فام:درفام های مختلف
بسته بندی:کیلو،گالن و حلب پوشرنگ روغنی نیمه براق تابش تهیه شده از مواد اولیه مرغوب از نوع رنگ های آلکیدی هوا خشک، با پوشش و چسبندگی عالی می باشد.این پوشرنگ از لحاظ براقیت به دلیل رعایت بالاترین سطح استاندارد مناسب برای رنگ آمیزی داخل و خارج ساختمان می باشد.همچنین برای تهیه بتونه روغنی نیز می توان از آن استفاده کرد.