پوشرنگ روغنی براق

فام:در فام های مختلف
بسته بندی:ربعی،نیمی،کیلو،گالن و حلب
پوشرنگ روغنی براق آلکیدی تابش بر پایه رزین های آلکیدی و از پوشش مناسب و چسبندگی و براقیت عالی برخوردار می باشد.این پوشرنگ را می توان در داخل و خارج ساختمان و بر روی سطوح چوبی،گچی و فلزی اعمال نمود.
زمان خشک شدن سطحی 1الی 3 ساعت و خشک شدن کامل بستگی به عوامل و شرایط محیطی دارد.